Elállási/Felmondási tájékoztató

/
Elállási/Felmondási tájékoztató

Gyors elérés

Mellékletek

Elállási nyilatkozat
Kérjük elállási szándéka esetén használja az itt letölthető dokumentumot.
MELLÉKLET

(a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján)

Jelen tájékoztatóban foglalt jogok és kötelezettségek akkor vonatkoznak Önre, ha Ön a jelen tájékoztatóban megjelölt vállalkozással, mint fogyasztó kötött szerződést. Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 3. pontja szerint a „szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a közöttünk – a Honlapunkon történt rendelésével – létrejött szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Posta cím:     Safety Product 7 Kft / 2013 Pomáz, Pápai László u. 1.

e-mail cím:     hello@siren7.hu

telefonszám:  +36/70-730-6636

Ebből a célból felhasználhatja a jelen tájékoztató mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll a közöttünk létrejött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának és a termék visszavételének napjától számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített vételárat valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is.

A visszatérítés során, az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Pomáz, 2021.04.26.

Safety Products 7 Kft